I Administrator.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z późn. zm. (dalej RODO), informuję, że Administratorem Danych Osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Platformy Edoozone (np. usługa założenia i prowadzenia konta użytkownika na platformie, usługa newsletter, formularze kontaktowe itp.) jest UN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, ul. Jana III Sobieskiego 11/18 40-082 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851667, NIP: 6342979622, REGON: 386599489, która prowadzi stronę internetową pod adresem https://edoozone.pl.

Mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio Administratorem za pośrednictwem e-mail: kontakt@edoozone.pl

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących im praw mogą to Państwo zrobić w każdej chwili używając powyższych danych kontaktowych.

II Podstawa prawna do przetwarzania (wykorzystywania) danych.

Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe, do których uzyskaliśmy dostęp poprzez następujące formy kontaktu z Państwa strony bądź programy:

- E – mail. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazują nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne Dane Osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Państwa zgoda wynika z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

- Formularz kontaktowy. Dane przekazane nam podczas skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego wykorzystywane są w celu przesyłania Państwu odpowiedzi na kontakt, przesłania oferty handlowej, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego lub zapytania o ofertę.

- Portale społecznościowe. Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych. Na stronie są umieszczone wtyczki (adresy) do portali społecznościowych tj. Facebook, LinkedIn i Instagram . Po kliknięciu na adres portalu społecznościowego zostaną Państwo przekierowani do jego serweru. Państwa dane po kliknięciu będą przetwarzane przez dany portal.

Celem ochrony Państwa danych poniżej podaję zasady prywatności dla:

- Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

- Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

- Linkedin - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL,

- Youtube - https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl,

- Pinterest - https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

III Zakres zbierania danych.

1. Danymi osobowymi przetwarzanymi przez nas jako Administratora są: imię i nazwisko, numer telefonu (nie zawsze tylko jeżeli zostanie ono przez Państwa podane chyba, że dotyczy zamówienia i realizacji usługi celem nawiązania i ukształtowania stosunku prawnego, a które to dane są konieczne ze względu na właściwość świadczonej drogą elektroniczną usługi), nick, adres-mail, adres IP, adres poczty elektronicznej. Podanie tych danych jest dobrowolne, jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, Edoozone niestety nie będzie mógł zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będą Państwo mogli korzystać z usług Platformy Edoozone, dostępnych dla Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji.

2. Wizerunek - jeżeli zdjęcie lub film zostały dodane do profilu pozostają widoczne dla innych użytkowników Platformy. Zamieszczając zdjęcie, film lub link do filmu, na którym pozostaje utrwalony wizerunek Użytkownika, Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie i udostępnienie swojego wizerunku zarejestrowanym Użytkownikom Platformy poprzez jego wyświetlenie w związku z utworzonym Kontem. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo cofnięcia zgody przez co rozumie się usuniecie zdjęcia, filmu lub linku do niego.

3. Nick lub adres e-mail lub inne informacje, które zostaną przez Państwa udostępnione w związku z zamieszczoną Opinią lub wpisem na Platformie. Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie i udostępnienie swojego wpisu zarejestrowanym Użytkownikom Platformy poprzez jego wyświetlenie w związku z dodaną Opinią lub Komentarzem. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo cofnięcia zgody przez co rozumie się usuniecie Opinii lub Komentarza.

4. Edoozone ceni prywatność Uczniów i Edukatorów. Edukator zakładając konto celem wykorzystania funkcjonalności Portalu i konta z określonymi uprawnieniami może dodać do swojej wizytówki zdjęcie portretowe, na którym widoczna jest jego twarz, co tez może zwiększyć zaufanie Uczniów i pozwoli na zweryfikowanie jego tożsamości przez Uczniów, zwłaszcza w trakcie Zajęć.

5. Państwa dane osobowe mogą zostać pozyskane przez Edoozone w związku z korzystaniem z opcji logowania się do Platformy lub Rejestracji w Platformach za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających, oferowanych przez inne podmioty działające niezależne od Edoozone (np. usług oferowanych przez Google, Apple lub usług oferowanych w ramach serwisów, w tym o charakterze społecznościowym – np. Facebook, Instagram, Pinterest). Wówczas Państwa dane otrzymujemy wyłącznie w postaci imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz awatara opublikowanego w takiej usłudze lub serwisie. W takiej sytuacji te właśnie dane mogą zostać przez nas przypisane do Państwa Konta lub mogą być przetwarzane tylko na potrzeby takiego logowania lub Rejestracji w Platformach. Korzystając z zewnętrznych usług uwierzytelniających należy zapoznać się z regulaminem i zasadami przetwarzania danych osobowych podmiotów oferujących takie usługi.

IV Cel zbierania danych.

Powyższe dane będą przetwarzane w celach i na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności w celu:

- Rejestracji i obsługi Konta na Platformie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

- zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) Przy czym umieszczając swoje Dane Osobowe w Ofertach lub „Wiadomościach do Edukatora lub Ucznia oraz innych Użytkowników”, robią to Państwo na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji. Powinni więc starannie rozważyć ryzyko, jakie wiąże się z podaniem takich informacji.

- marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, w sposób inny niż z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

- marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług oraz podmiotów współpracujących ze Edoozone, działających na rynku edukacyjnym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,

- realizacji Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez pozostawienie adresu e-mail do tego celu, (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

- jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego przedstawiciela Edoozone w związku z zadanym pytaniem lub zgłoszeniem, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji. W przypadku, gdy kontakt związany będzie z przedstawieniem oferty lub inną formą marketingu bezpośredniego (niezamówioną informacją handlową), podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (tj. art. 6 lit. a) RODO).

- udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym z Edoozone, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,

- ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

- rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezbędność wykonania zawartej umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

V Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzania danych.

1. Zgodnie z RODO podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi Państwa zgoda oraz uzasadniony interes Administratora i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

W związku z czym mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a także przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 ust. 1, 2 RODO,

b) sprostowania danych, o którym mowa w art. 16 RODO, poprzez poprawienie nieprawidłowych danych, uzupełnienie niekompletnych danych lub uzupełnienie o nowe dane,

c) usunięcia danych, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO, w tym w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

d) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO tj. Jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych przez okres niezbędny do ich weryfikacji, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane są przetwarzane potrzebuje ich do celów dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń lub osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec ich przetwarzania;

e) przeniesienia danych osobowych do innego administratora, w przypadkach określonych w art. 20 RODO o ile jest to technicznie wykonalne;

f) w dowolnym momencie wnieść sprzeciw -z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego -na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2. O sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, które dokonane zostały zgodnie z art. 16, art. 17 ust.1 i art. 18 RODO, informowany jest każdy odbiorca, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Osoba, której dane dotyczą - jeżeli tego zażąda - informowana jest o tych odbiorcach.

3. Jako Administrator zastrzegamy sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą dokonać Państwo poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na nasz adres mailowy.

5. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Zawsze mogą Państwo również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślą Państwo wiadomość na adres: kontakt@edoozone.pl.

VI Bezpieczeństwo Danych Osobowych.

Strona internetowa oraz systemy, z których korzystamy są chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją rozpowszechnianiem pozyskanych Danych Osobowych. Dostęp do Państwa danych mają jedynie upoważnieni pracownicy i osoby trzecie za pomocą których wykonujemy dla Państwa zlecenia w zakresie niezbędnym do ich wykonania. Powierzenie danych następuje zawsze na podstawie Umowy o powierzeniu danych.

W związku z dostępem do naszej strony internetowej, dane umożliwiające identyfikację, np. adres IP, są tymczasowo przechowywane na naszych serwerach w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i systemu, ale nie dłużej niż przez 30 dni. Przetwarzanie danych osobowych dla celów bezpieczeństwa danych i systemu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, tj. naszego uzasadnionego interesu w zabezpieczeniu systemów i zapobieganiu nadużyciom.

VII Czas przechowywania danych.

Państwa Dane Osobowe podane w trakcie kontaktu będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia danego celu ich przetwarzania tj.

- Do momentu zakończenia świadczenia w związku z dezaktywacją Konta Użytkownika.

- Do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

- W przypadku pozostawienia danych w formularzu kontaktowym, dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, w tym do momentu zakończenia procesu obsługi reklamacji, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.

- Przestaniemy wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłoszą nam Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofają udzieloną w tym zakresie zgodę.

- Dane opcjonalne do momentu usunięcia zdjęć, filmów, linków do zdjęć, a w niektórych przypadkach do czasu dezaktywowania konta.

VIII Dobrowolność podania danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach pozostaje niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usług, rejestracji w Platformie i dostępie do jej funkcjonalności. Dane Osobowe pozostają niezbędne do skutecznego do kontaktu z Administratorem czy też otrzymywania od nas zamówionych ofert handlowych lub innych informacji w odpowiedzi na złożone zapytanie. Przy czym podanie danych dla celu marketingu bezpośredniego zawsze jest dobrowolne.

IX Odbiorcy danych.

Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników takie jak nick i adres mailowy jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie, w celach związanych z zawarciem Umowy pomiędzy Uczniem, a Edukatorem po zapisaniu się na dane Szkolenie oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

Państwa Dane Osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa, a także do biura rachunkowego, firm kurierskich, operatorom pocztowym, firmie świadczącej usługi utrzymania strony internetowej i poczty oraz podmiotów świadczących usługi windykacyjne, a także w celu należytego świadczenia przez nas usług.

X Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Nie przekazujemy Państwa Danych Osobowych poza EOG. Jednak odwiedzając strony mediów społecznościowych Państwa dane będą przekazywane poza Unię Europejską. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w postanowieniach polityki prywatności danego portalu.

XI Zautomatyzowanie podejmowania decyzji, profilowanie.

Dane osobowe są zbierane w sposób bezpośredni tj. zostały wprost przez Państwa podane za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą urządzeń elektronicznych. Nie profilujemy Państwa danych.