Regulamin Ogólny serwisu Edoozone

§ 1 Dane kontaktowe

Marketplace Edoozone dostępny pod adresem internetowym edoozone.pl prowadzony jest przez UN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000851667, NIP 6342979622, REGON 386599489 - dalej „Edoozone”.

Adres pocztowy: ul. Jana III Sobieskiego 11/18, 40-082 Katowice

Adres e-mail: kontakt@edoozone.pl

§ 2 Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu stosuje się następujące definicje:

1. Blog - serwis internetowy prowadzony przez Administratora Platformy pod adresem edoozone.pl/blog

2. Cena - każdorazowo wskazana przez Edukatora w Ofercie kwota brutto Szkolenia, którą zobowiązany jest ponieść Uczeń po zapisaniu się na Szkolenie, wpłacana bezpośrednio na rzecz Edukatora.

3. Edukator - rodzaj Użytkownika Platformy edoozone, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia Szkoleń z danej dziedziny. Zdobycie statusu Edukatora wymaga przejścia pozytywnej weryfikacji Administratora na etapie zakładania konta Edukatora.

4. Formularz kontaktowy - oznacza Formularz, służący wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Platformy, za którego pomocą Użytkownicy nawiązują kontakt z Administratorem Platformy podając imię i adres mailowy, niezbędny do udzielenia informacji zwrotnej.

5. Formularz rejestracji - oznacza Formularz udostępniany przez Edoozone, który Użytkownicy, chcący uzyskać status Ucznia lub Edukatora, muszą wypełnić w celu przystąpienia do społeczności Edoozone i uzyskania dostępu do funkcjonalności Platformy. Dane niezbędne do formularza rejestracji to imię, nazwisko, adres e-mail, nick.

6. Formularz Szkolenia - Formularz dostępny jedynie z Konta Edukatora, którego wypełnianie pozostaje niezbędne celem umożliwienia zamieszczenia oferty Szkolenia.

7. Hasło - oznacza ciąg znaków w sieci internet, które umożliwiają Użytkownikowi lub przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika dostęp do Konta. Hasło musi składać się z 8 dowolnych znaków.

8. Kod dostępu lub link dostępu - odnośnik generowany na Platformach zewnętrznych za pośrednictwem których będzie się odbywało Szkolenie lub przesłany zostanie link do nagrania video zawierającego szkolenie. Przesyłany do Ucznia przez Edukatora za pośrednictwem konta Edoozone najpóźniej 30 min.przed planowanym Szkoleniem.

9. Konsument - osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Konto Edukatora - aplikacja informatyczna, umożliwiająca Edukatorowi utworzenie konta za pośrednictwem Platformy po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, umożliwiająca dostęp do funkcjonalności Platformy w szczególności tworzenia i udostępniania Ofert Szkoleń oraz nawiązania kontaktu z Uczniem, tworzenie Formularza Szkolenia.

11. Konto Użytkownika - aplikacja informatyczna, umożliwiająca Użytkownikowi utworzenie konta za pośrednictwem Platformy po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, umożliwiająca dostęp do funkcjonalności Platformy w szczególności przeglądania i wyboru Oferty Szkoleń, nawiązania kontaktu z Edukatorem oraz uzyskiwania bieżących informacji o pojawiających się Ofertach. Określenie zamiennie używane z Konto Ucznia.

12. Korepetycje – zajęcia świadczone online, których treści nauczania i umiejętności są zgodne z obowiązującą podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN).

13. Kurs – zajęcia świadczone online, których treści nauczania i umiejętności nie muszą być zgodne z obowiązującą podstawą programową, realizowane na podstawie planu nauczania przygotowanego przez Edukatora. Możliwe są również kursy indywidualne, których zakres zostanie uzgodniony indywidualnie pomiędzy Uczniem, a Edukatorem.

14. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym posługuje się on korzystając z Konta, które służy także do zabezpieczenia dostępu do Konta. Login odpowiada podanemu przez Użytkownika na etapie rejestracji adresowi e-mail.

15. Newsletter - usługa udostępniana przez Edoozone, w ramach której, na podany przez Użytkownika adres e-mail, wysyłana jest przez Edoozone informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej „Newsletterem”. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Newsletter zawiera informacje o ofercie, nowych funkcjonalnościach, aktualnych promocjach, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron, informację o sposobie rezygnacji z usługi. Zamówienie usługi następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności na stronie Edoozone :

a) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej;

b) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

c) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;

d) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”;

e) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Edoozone wiadomości elektronicznej o tytule „Witamy w Newsletterze Edoozone”.

15. Nick - dowolny ciąg znaków wybrany przez Użytkownika, który widoczny jest dla innych Użytkowników Platformy

16. Oferta - treść zamieszczana przez Edukatora w ramach funkcjonalności posiadanego przez niego konta, która stanowi Ofertę dla Uczniów, zawierająca takie informacje jak: dane opisujące Szkolenie, Cenę, Termin, Czas trwania, Informacje o Edukatorze.

17. Platforma - strona internetowa, funkcjonująca pod adresem edoozone.pl, umożliwiająca Edukatorom zamieszczenie ofert Szkoleń, którymi Edukatorzy są związani od chwili ich publikacji na Platformie, zaś Uczniom zawarcie umowy poprzez akceptację oferty i zapłatę ceny. Stanowi ostateczne miejsce zawarcia umowy pomiędzy Edukatorem, a Uczniem. Określenie zamiennie używane z Marketplace.

18. Platforma zewnętrzna - Platforma za pośrednictwem, której Edukator prowadzi Szkolenie.

19. Polityka prywatności - polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej pod adresem edoozone.pl/polityka-prywatnosci

20. Pomoc - wskazówki dla Użytkowników zawarte w zakładce “Pomoc”.

21. Regulamin - niniejszy Regulamin

22. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

23. Szkolenie - oferowane przez Edukatorów za pośrednictwem Platformy zajęcia online mające na celu poznawanie, uzyskiwanie wiedzy i umiejętności lub podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji. Wśród elementów opisujących szkolenie kategoria, dziedzina, typ, rodzaj, długość trwania:

a) Kategoria szkolenia - oferowane na platformie Szkolenia dzielą się na dwie kategorie: Kurs i Korepetycje.

b) Dziedzina szkolenia - związana z omawianym na zajęciach zakresem wiedzy, przykłady wybranych dziedzin to: matematyka, języki obce, nauki przyrodnicze, ekonomia i finanse itp.

c) Typ szkolenia - Szkolenie może się odbywać na dwa sposoby: na żywo tj. w czasie spotkań online, umożliwiające interakcje z Edukatorem lub w formie wcześniej utrwalonych nagrań video, które Edukator udostępnia Uczniowi.

d) Rodzaj szkolenia - wyróżniamy trzy rodzaje szkoleń ze względu na ilość zajęć jakie się w ramach danego Szkolenia odbywają oraz możliwość uczestnictwa Uczniów w wybranym Szkoleniu. Są to szkolenie jednorazowe, szkolenie wielodniowe, szkolenie ciągłe, przy czym: Szkolenie jednorazowe - Szkolenie, które odbywa się w ramach jednego spotkania online lub nagrania video wysyłanego jednorazowo. O długości Szkolenia decyduje Edukator. Nie ma możliwości dołączenia do Szkolenia po terminie jego rozpoczęcia. Szkolenie wielodniowe - Szkolenie, które odbywa się w ramach kilku, określonych przez Edukatora w Ofercie, spotkań online lub nagrań video, wysyłanych przez Edukatora z częstotliwością określoną w Ofercie. Systematyczne uczestnictwo w kursie jest wymagane. Nie ma możliwości dołączenia do Szkolenia po terminie jego rozpoczęcia Szkolenie ciągłe - Szkolenie, które odbywa się w ramach kilku, określonych przez Edukatora w Ofercie spotkań online lub nagrań video, wysyłanych przez Edukatora z częstotliwością określoną w Ofercie. Nie jest wymagane systematyczne uczestnictwo w kursie. Uczeń może dołączyć, zrezygnować lub uczestniczyć w Szkoleniu w wybranych przez siebie terminach bez konsekwencji.

24. Uczeń - osoba zalogowana na konto Użytkownika Platformy edoozone. Przy czym pod pojęciem Ucznia rozumie się osobę działającą w jego imieniu tj. przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub kuratora. Do zarejestrowania konta konieczna jest pełna zdolność do czynności prawnych. Konto dla niepełnoletniego lub ubezwłasnowolnionego częściowo lub całkowicie rejestruje dla niego opiekun ustawowy, który jest odpowiedzialny za korzystanie z tego konta.

25. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Portalu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Stroną umowy może być wyłącznie osoba posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Uczniem, a Edukatorem z chwilą opłacenia Szkolenia po uprzednim zapisaniu się na nie.

26. Usługa świadczona drogą elektroniczną - oznacza wykonanie usługi świadczonej przez Edukatora na odległość (bez jednoczesnej obecności stron), poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

27. Użytkownik - osoba fizyczna lub osoba prawna odwiedzająca Platformę, Uczeń, Edukator.

28. Wizytówka Edukatora - dostępna na Platformie dla wszystkich Użytkowników informacja na temat Edukatora. Elementy wizytówki: nick Edukatora, opinie o Edukatorze, opis przygotowany przez Edukatora na swój temat, zdjęcie Edukatora, materiał video przygotowany i udostępniony przez Edukatora, informacja o Ofercie Edukatora.

29. Zamówienie - potwierdzenie przyjęcia przez Ucznia oferty złożonej przez Edukatora na Szkolenie poprzez zaznaczenie opcji „Zapisz się”, pozwalające na czasową rezerwacją miejsca na dane Szkolenie, a dla swej skuteczności wymagające opłacenia. Potwierdzenie złożonego zamówienia Uczeń otrzymuje e-mailem, w którym zawarte zostaną szczegóły dotyczące płatności.

30. Zaproszenie - potwierdzenie opłacenia przez Ucznia Szkolenia. Zaproszenie Uczeń otrzymuje e-mailem, w którym zawarte zostaną szczegóły dotyczące danego szkolenia wraz z linkiem do wystawienia Opinii wewnętrznej w ramach Platformy Edoozone.

§ 3 Informacje podstawowe

1. Platforma ma za zadanie pomóc Uczniowi odnaleźć ofertę interesującego go kursu lub korepetycji i pomóc mu nawiązać współpracę z wybranym przez niego Edukatorem na warunkach przedstawionych w Ofercie Edukatora, zaś Edukatorom umożliwia zamieszczenie oferty świadczonych przez nich Usług celem ich sprzedaży Uczniom z wykorzystaniem narzędzi Platformy. Platforma stanowi serwis internetowy umożliwiający zamieszczenie Edukatorom ogłoszeń, Uczniom z kolei dostęp do nich na warunkach wskazanych w Regulaminach (Regulamin Ogólny, Regulamin dla Użytkowników, Regulamin dla Edukatorów).

2. Edoozone nie jest stroną żadnej Umowy zawieranej pomiędzy Edukatorami, a Uczniami.

3. Platforma działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami, realizując wyznaczone cele.

4. Platforma powstała z inicjatywy prywatnej i zrzesza Użytkowników na zasadzie dobrowolności.

5. Niniejszy Regulamin określa:

- Podstawowe zasady korzystania z Platformy, w tym zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Edoozone jako Administratora Platformy,

- Warunki nabywania i utrzymywania statusu Użytkownika;

- Prawa i obowiązki Użytkowników,

- Zasady i tryb zawarcia Umowy na Szkolenia na odległość pomiędzy Uczniem, a Edukatorem;

- Sposób kontaktu Ucznia z Edukatorem w sprawie nawiązania współpracy na podstawie przedstawionej przez niego Oferty.

- Tryb postępowania reklamacyjnego.

6. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do Platformy, jej nazwy, domeny internetowej, znaku towarowego i danych zawartych na niej zawartych stanowią wyłączną wartość Edoozone, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób wskazany i zgodny z Regulaminem lub za pisemnie udzieloną zgodą Edoozone.

7. Wszelkie materiały szkoleniowe, stanowiące podstawę usług, strzeżone są prawami autorskimi. Ich kopiowanie, przetwarzanie, powielanie czy rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób bez zgody odpowiednio Edoozone lub Edukatora, w zależności przez kogo zostały udostępnione, jest zabronione pod groźbą odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

8. Platforma prowadzona jest wyłącznie w języku polskim i w tym języku zamieszczane są Oferty.

9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym m.in.:

a) treści sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem, w tym wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc;

b) treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe (w tym zawierających wulgaryzmy, treści którymi obraża się inne osoby lub atakuje je personalnie, podszywa się pod inne osoby, treści stanowiących spam itp.);

c) przekazów reklamowych innych Produktów niż Oferta Szkoleń,

d) wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim lub prawem własności przemysłowej, do których rozpowszechniania Usługobiorcy nie jest uprawniony;

e) treści w celu pozycjonowania stron internetowych oraz podbijanie wątków poprzez zamieszczanie komentarzy nieposiadających treści.

Naruszenie tego postanowienia będzie skutkowało dezaktywowaniem konta Użytkownika, który dopuścił się takiego zachowania.

10. Edoozone zastrzega sobie prawo do moderowania komentarzy, w tym do blokowania możliwości zamieszczania komentarzy pod określonymi Treściami i/lub przez określonych Użytkowników. Edoozone nie weryfikuje treści zamieszczanych komentarzy pod kątem ich prawdziwości i rzetelności.

11. Regulamin nieodpłatnie zostaje udostępniony za pośrednictwem serwisu internetowego edoozone.pl, w sposób umożliwiający pozyskanie go, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Regulamin można wydrukować lub zapisać w formie pliku.

12. Warunkiem korzystania z Platformy jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptację jego postanowień poprzez odznaczenie stosownych checkboxów w trakcie procesu rejestracji. Akceptacja Regulaminów jest dobrowolna jednak ich niezaakceptowanie uniemożliwia korzystanie z Platformy.

§ 4 Wymagania techniczne

1. Platforma jest udostępniana jako zasób systemu teleinformatycznego. Platforma umożliwia udostępnienie Oferty Szkolenia przez Edukatora, a Uczniowi zawarcie za pośrednictwem Platformy Umowy na Szkolenie z Edukatorem w wyniku przyjęcia jego Oferty i opłacenia ceny Szkolenia

2. Korzystanie z Platformy oraz jej poprawne funkcjonowanie możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, mających połączenie z siecią Internet.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Platformą to:

- połączenie z siecią Internet;

- posiadanie aktywnej poczty e-mail;

- przeglądarka internetowa, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (Firefox, Chrome, Opera, IE – zaleca się korzystanie z najnowszej wersji danej przeglądarki i jej bieżące aktualizowanie),

- ściągnięcie i zainstalowanie aplikacji wskazanej przez Edukatora w ofercie Szkolenia;

- w zależności od danego Szkolenia może istnieć potrzeba pobrania odpowiedniego programu, umożliwiającego odtworzenie materiałów dydaktycznych.

4. Zasady zbierania oraz wykorzystywania przez Edoozone plików cookies określa Polityka prywatności dostępna na Platformie pod adresem https://edoozone.pl/polityka-prywatnosci.

§ 5 Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Edoozone świadczy za pośrednictwem serwisu internetowego następujące usługi:

- Usługa umożliwiająca założenie kont na Platformie;

- Usługa umożliwiająca zapoznanie się z ofertą Platformy;

- Usługa umożliwiająca zamieszczenie na stronie przez Edukatora oferty Szkolenia;

- Usługa umożliwiająca zawarcie za pośrednictwem narzędzi Platformy umowy online (na odległość) z Edukatorem poprzez zamówienie przez Ucznia Kursu lub Korepetycji u wybranego Edukatora;

- Usługa umożliwiająca kontaktowanie się ze sobą Ucznia i Edukatora;

- Usługa rezerwacji terminu Zajęć;

- Umożliwia zamieszczanie opinii o Edukatorze i oferowanych przez niego Szkoleniach;

- Umożliwia zamieszczanie opinii o Platformie i świadczonych przez nią usługach;

- Umożliwia subskrypcję Newslettera zawierającego informacje handlowe.

§ 6 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zawieranie i rozwiązywanie Umów.

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Edoozone udostępnia Platformę, za pośrednictwem której Edukator zamieszcza informacje na temat swojej oferty kursów lub korepetycji, a Uczeń zainteresowany daną ofertą może za pośrednictwem Platformy i po uprzednim opłaceniu Ceny Szkolenia zawrzeć z Edukatorem Umowę na przeprowadzenie danego kursu lub korepetycji.

3. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Edoozone drogą elektroniczną jest

- spełnienie wymagań technicznych określonych w § 4 ust. 3 Regulaminu;

- założenie Konta na Platformie,

- w zakresie skorzystania ze Szkolenia zaakceptowanie Oferty Edukatora i opłacenie Szkolenia na rachunek Edukatora wskazany przez niego w mailu potwierdzającym zapisanie się Ucznia na Szkolenie.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Edoozone, a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą wypełniania i potwierdzenia przez Użytkownika odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/opinii/newsletter) znajdującego się na Platformie.

5. Umowa każdorazowo zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę i postanowień ust. 6 i 7 i 8.

6. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie usługi:

- Zarejestrowania Konta - Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wybranie udostępnionej opcji „Usuń konto”;

- Zamówienia „newslettera” - poprzez zgłoszenie żądania usunięcia adresu mailowego z listy subskrybentów. Edoozone usuwa wówczas adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.

8. Edoozone może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i usunąć zarejestrowane Konto Użytkownika w przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności § 3 ust. 9.

9. Umowa na Szkolenie zostaje zawarta po złożeniu zamówienia online tj. za pośrednictwem strony Platformy poprzez zapisanie się na dany Kurs lub Korepetycję i opłacenie go zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi w mailu potwierdzającym zapisanie się na to Szkolenie. Umowa na Szkolenie zostaje zawarta wyłącznie pomiędzy Edukatorem, a Uczniem. Stroną tej Umowy nie jest Edoozone. Z chwilą kliknięcia „Zapisz się” Edoozone udostępnia Edukatorowi nick i adres mailowy Ucznia celem realizacji Oferty i zawarcia Umowy.

10. Edoozone po uzyskaniu od Edukatora informacji o dokonaniu płatności za Szkolenie przez Ucznia niezwłocznie przesyła na adres mailowy Ucznia Zaproszenie zawierające link do wystawienia opinii, oraz pełną informację dotycząca Szkolenia, tj. kategorię, dziedzinę, typ, rodzaj, nazwę szkolenia, liczbę zajęć, datę rozpoczęcia i zakończenia, termin i godzinę spotkań oraz inne istotne informacje.

11. Od chwili otrzymania przez Ucznia maila z Zaproszeniem na dane Szkolenie Uczeń ma prawo uczestniczyć w Kursie lub Korepetycjach na warunkach wskazanych w Zaproszeniu z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 3 Regulaminu.

12. Najpóźniej 15 min. przed planowanym rozpoczęciem Szkolenia Edukator wysyła przez konto Edoozone do Ucznia zapisanego na Szkolenie kod lub link dostępu do spotkania na Platformie zewnętrznej, za pośrednictwem której będzie się odbywało Szkolenie lub przesyła link do nagrania video zawierającego Szkolenie

13. Edoozone spełnia świadczenie względem Edukatora, umożliwiając mu zamieszczenie Oferty na Platformie i zawarcie z Uczniem Umowy na Szkolenie, zaś względem Ucznia - umożliwiając mu dostęp do rynku Ofert składanych przez Edukatora i zawarcie z nim Umowy na szkolenie.

14. Edoozone umożliwia, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, zamieszczanie opinii o Platformie, Szkoleniach dostępnych w ofertach Edukatorów na Platformie oraz o samych Edukatorach.

15. Zamieszczenie opinii jest dobrowolne i oznacza zgodę Użytkownika na nieodpłatny wgląd do treści opinii przez innych Użytkowników Platformy, jej udostępnianie i przetwarzanie przez Edoozone. Opinie publikowane są na Platformie przy opisach Szkoleń i profilach Edukatorów.

16. Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności określonych w § 3 ust. 9 Regulaminu i pozostających w sprzeczności z interesem Edoozone (nieuczciwa konkurencja). Za zamieszczenie wpisu naruszającego ww. postanowienia autor może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Edoozone nie odpowiada za prawdziwość i rzetelność wystawianych opinii przez Użytkowników.

17. Edoozone zastrzega sobie prawo do nie umieszczania lub usuwania całości lub części opinii, gdy jej treść stanowić może naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, lub co do których zastrzeżenia wniesione zostały przez innych Użytkowników, w przypadku uznania ich za zasadne

18. Zabrania się zamieszczania Opinii na temat Edoozone w Internecie, których treść będzie stanowiła działania nieuczciwej konkurencji i będzie krzywdząca dla Edoozone lub osób trzecich tj. Edukatorów lub Uczniów. Za zamieszczenie wpisu naruszającego niniejsze postanowienia autor może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

§ 7 Warunki Płatności

1. Edoozone udostępnia Użytkownikom Platformę bezpłatnie tzn., że Edoozone nie pobiera opłaty za rejestrację i utrzymywanie konta na Platformie z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Edukatora.

2. Bezpłatny charakter Platformy wynika z tego, że jest ona produktem nowym, będącym w fazie testów i rozwoju. Edoozone będzie się zmieniać dla Użytkowników i w oparciu o sugestie i uwagi Użytkowników. Użytkownicy mogą przekazywać swoje uwagi i sugestie związane z funkcjonalnością wprowadzonych przez Edoozone rozwiązań. Jeżeli zyskają one uznanie Zespołu Edoozone i będą możliwe do wdrożenia, zostaną one wykorzystane. Przekazując uwagi i pomysły, Użytkownicy przyjmują do wiadomości, iż zgadzają się na to, że nie otrzymają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia i zrzekają się jakichkolwiek praw do przedstawionych rozwiązań na rzecz Edoozone.

3. Kursy i Korepetycje udzielane przez Edukatorów są odpłatne. Koszt wynagrodzenia za Szkolenia ponosi w całości Uczeń, zaś wynagrodzenie wpłacane jest bezpośrednio na rachunek Edukatora.

4. Całkowita cena danego Szkolenia zawarta jest w Ofercie, obowiązującej na dzień płatności za dany Kurs lub Korepetycję. Ceny podane są w polskich złotych. Edoozone podaje do wiadomości Usługobiorcy cenę brutto, zawierającą wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

5. Uczeń realizuje płatności bezpośrednio na rachunek bankowy Edukatora, którego numer otrzyma w mailu potwierdzającym zapisanie się na dane Szkolenie.

6. Edoozone jak i Edukator są uprawnieni do organizowania akcji promocyjnych oraz udzielania rabatów na rzecz Uczniów na zasadach określonych w szczegółach akcji promocyjnej przekazywanych Uczniom przez Edukatora w Ofercie, przez Edoozone na stronie internetowej, profilach mediów społecznościowych lub mailowo.

7. Dokonanie płatności zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu jest równoważne ze złożeniem przez Ucznia oświadczenia o przyjęciu oferty Edukatora, a tym samym zawarcia Umowy na świadczenie usług edukacyjnych w postaci Kursu lub Korepetycji na czas określony, tj. od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia zajęć, których ilość przewiduje oferta.

8. Za datę/ chwilę zawarcia Umowy uznaje się moment dokonania płatności zgodnie z § 7 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

9. W przypadku odwołania zajęć uzależnionych od udziału minimalnej liczby Uczniów, o których mowa w § 9 ust. 3 Edukator w terminie 24h od poinformowania Ucznia o odwołaniu zajęć zwraca uiszczoną na poczet kursu opłatę. Za moment płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Edukatora.

10. Edukator jest zobowiązany do zwrotu pobranej opłaty w następujących sytuacjach:

a) Nieosiągnięcia w wyznaczonym terminie zastrzeżonej minimalnej liczby Uczniów;

b) Odwołania zajęć z przyczyn losowych;

c) Brak dostępu do Szkolenia w dacie wskazanej w Zaproszeniu z przyczyn technicznych po stronie Edukatora jak i okoliczności zależnych wyłącznie od Edukatora.

§ 8 Status Edukatora i Ucznia

1. Status Edukatora nabywa się poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego za pośrednictwem strony edoozone.pl i aktywowanie konta Użytkownika - Edukator oraz wyrażenie wymaganych zgód, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Edukatora, dostępnego pod adresem edoozone.pl/regulamin-edukatora. Przy procesie rejestracji Użytkownik za pomocą stosownych checkboxów jest proszony o zaznaczenie czy zapoznał się z Regulaminem i czy akceptuje postanowienia Regulaminu czy też nie. Status Edukatora wymaga weryfikacji i potwierdzenia posiadanych umiejętności zgodnie z wymaganiami Regulaminu Edukatora. W tym celu Użytkownik wypełnia i wysyła do Administratora stosowny formularz dostępny na Platformie.

2. O wyniku weryfikacji: pozytywnym lub negatywnym, Użytkownik zostanie poinformowany mailowo na adres podany w trakcie rejestracji konta Użytkownika. Po pozytywnej weryfikacji formularza Edukatora, Użytkownikowi zostaje udostępniona opcja wystawienia ogłoszenia na Platformie Edoozone. Użytkownik, który otrzymał negatywny wynik weryfikacji może przystąpić do procesu weryfikacji ponownie, po poprawieniu lub uzupełnieniu brakujących danych w formularzu. Edoozone nie ma obowiązku informowania Użytkownika o ewentualnych błędach w formularzu weryfikacyjnym i przyczynie negatywnej weryfikacji. Administrator zastrzega sobie prawo do trwałego zablokowania opcji wystawienia ogłoszenia Użytkownikom, którzy zostali zweryfikowani negatywnie trzy razy.

3. Edukatorem może być wyłącznie osoba fizyczna lub osoba prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Status Ucznia nabywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem strony edoozone.pl i aktywowanie Konta Użytkownika oraz wyrażenie wymaganych zgód. Przy procesie rejestracji Uczeń za pomocą stosownych checboxów jest proszony o zaznaczenie czy zapoznał się z Regulaminem i Regulaminem Użytkownika i czy akceptuje jego postanowienia czy też nie.

5. Potwierdzenie aktywowania Konta Użytkownika stanowi mail aktywacyjny, w którym Uczeń otrzymuje informacje w jaki sposób może korzystać z dostępnego dla niego konta i funkcjonalności Platformy.

6. Osoba będąca zarejestrowana jako Edukator może posiadać również konto z funkcjonalnością Uczeń.

§ 9 Zapis na Szkolenie

1. Uczeń po zapoznaniu się z ofertą Edukatora zamieszczoną na Platformie dokonuje wyboru określonego Kursu lub Korepetycji poprzez zapisanie się na Szkolenie. Po kliknięciu „Zapisz się” Uczeń otrzymuje maila z Zamówieniem i szczegółami dotyczącymi płatności.

2. Po opłaceniu Ceny Szkolenia Uczeń otrzymuje maila zawierającego Zaproszenie na Kurs lub Korepetycję z linkiem lub kodem dostępu do Szkolenia.

3. Niektóre Szkolenia uzależnione są od uczestnictwa minimalnej liczby uczestników, informacja ta jest każdorazowo zamieszczona w Ofercie Edukatora. W przypadku niezebrania określonej liczby Uczniów Edukator jest uprawniony do odwołania Kursu lub Korepetycji najpóźniej do 24 h przed wyznaczonym terminem Szkolenia, informując o tym fakcie mailowo wszystkich zapisanych Uczniów.

§ 10 Odpowiedzialność

Edoozone ze względu na to, że jest pośrednikiem przy umowach zawieranych pomiędzy Uczniem, a Edukatorem, a nie ich Stroną nie ponosi odpowiedzialności za :

a) Nieprawidłowe wykorzystanie wiedzy przekazanej Uczniowi w trakcie trwania Kursu lub Korepetycji.

b) Za problemy lub ograniczenia techniczne w urządzeniach komunikowania się na odległość, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają pełne wykorzystanie Platformy lub korzystanie z udostępnianych plików zawierających materiały dydaktyczne.

c) Opóźnienia w wykonaniu usług spowodowane wypadkami losowymi, na które Edoozone nie miało wpływu, których nie mógł przewidzieć. W przypadku zaistnienia takich okoliczności Użytkownicy zostaną o nich poinformowani niezwłocznie.

d) Wydanie dokumentów po odbytym Szkoleniu.

e) Wybór przez Ucznia danego Edukatora.

f) Jakość i poziom zajęć przeprowadzonych przez danego Edukatora.

g) Efektywność danego kursu lub korepetycji.

h) Zachowanie lub zaniechanie Edukatorów, Uczniów, Przedstawicieli ustawowych Uczniów.

i) Autentyczność, jakość, bezpieczeństwo, legalność ani stosowność kursów oraz korepetycji. Jednak reaguje na takie sytuacje po wniesionych zastrzeżeniach weryfikując otrzymane zgłoszenia.

j) Czynności wykonane w wyniku niezabezpieczenia hasła do konta, kodów dostępu do spotkań online przez Użytkownika.

k) Naruszenie praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników Platformy.

l) Za błędy w funkcjonowaniu systemu skutkujące trwałym lub czasowym usunięciem zamieszczanych na Platformie przez Użytkowników informacji i materiałów albowiem Platforma pozostaje w wersji testowej.

2. Użytkownik nie ma prawa udostępniać osobom trzecim loginu i hasła umożliwiającego korzystanie z Platformy. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć hasło i login w sposób uniemożliwiający poznanie ich przez osoby trzecie. W przypadku naruszenia powyższych postanowień Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania tych osób, a Administrator Platformy ma prawo zablokować  dostęp takiego Użytkownika do Platformy.

3. Edoozone zastrzega, że Edukator może odmówić Uczniowi prawo do udziału w Kursie lub Korepetycjach z powodu zachowań lub zaniechań naruszających Regulamin.

4. Edoozone ma prawo odmowy zarejestrowania dowolnego użytkownika i/lub zablokowania konta użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych usług.

5. Edoozone odpowiada za sprawne, nieprzerwane działanie Platformy z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 1 pkt c.

6. Edoozone zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania czasowego lub stałego Platformy lub danej usługi bez powiadomienia i nie ponosi za to odpowiedzialności względem innych podmiotów. Przy czym nie będzie to naruszało praw nabytych tj. do zakończenia opłaconych zajęć.

7. Edoozone zapewnia jedynie narzędzie ułatwiające komunikację pomiędzy Użytkownikami, pośredniczy w zakupie i sprzedaży Kursów oraz Korepetycji jednak nie jest stroną zawartej pomiędzy Użytkownikami Umowy, która zawarta jest pomiędzy Edukatorem, a Uczniem.

8. Edoozone nie tworzy, nie sprzedaje, nie odsprzedaje, nie kontroluje, ani nie zarządza kursami ani korepetycjami i nie odpowiada finansowo za działania lub zaniechania Edukatorów. Edozone nie jest podmiotem odpowiedzialnym za pobieranie ani zwrot płatności za Szkolenia.

9. Edoozone nie jest zobowiązany, ale zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w sporach pomiędzy Uczniami, a Edukatorami. Działalność Edoozone może się ograniczyć jedynie do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika lub podjęcia próby wyjaśnienia sytuacji poprzez wymianę korespondencji.

§ 11 RODO

1. Edoozone przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z polityką prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu, dostępną pod adresem https://edoozone.pl/polityka-prywatnosci.

2. Użytkownicy platformy, są zobowiązani do wypełnienia swojego profilu prawdziwymi danymi osobowymi.

3. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Edoozone dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Użytkownika oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych poprzez dezaktywowanie konta lub złożenie stosownego oświadczenia o cofnięciu zgody od której uzależnione jest otrzymywanie usługi newsletter, wystawienie opinii, udostępnianie wizerunku, przesyłanie zamówionej informacji handlowej.

§ 12 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia w ciągu 7 dni od dnia odbycia się Kursu lub Korepetycji reklamacji w zakresie niedotrzymania przez Edoozone warunków zawartej Umowy pomiędzy Edoozone, a Użytkownikiem. Użytkownik może składać do Edoozone reklamację na piśmie, przesyłką pocztową na adres siedziby Edoozone, bądź w formie elektronicznej na adres kontakt@Edoozone.pl. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w przypadku Konsumentów w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Edoozone. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na piśmie bądź pocztą elektroniczną o ile Użytkownik złoży wniosek o przesłanie odpowiedzi w tym trybie. W przypadku niedotrzymania tego terminu reklamację wniesioną przez Konsumenta uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą osoby ją składającej.

2. Przedmiotem reklamacji nie mogą być świadczenia zastrzeżone w umowie pomiędzy Edukatorem, a Uczniem, za który to stosunek prawny Edoozone nie ponosi żadnej odpowiedzialności, bo nie jest stroną tej Umowy

3. Reklamacja zawiera co najmniej imię i nazwisko osoby oraz adres e-mail, która ją składa oraz dokładny opis zastrzeżeń dotyczących usług Edoozone, ze wskazaniem daty ewentualnego zdarzenia, będącego przyczyną złożenia reklamacji.

4. Reklamacje i żądania zwrotu płatności wystosowane przez Użytkownika przyjmowane są tylko w formie wskazanej w ust. 1 i 2 i rozpatrywane indywidualnie na podstawie dołączonych dokumentów usprawiedliwiających żądanie czy reklamację. Reklamacje prosimy składać na adres: kontakt@edoozone.pl

5. Użytkownik będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 13 Prawo do odstąpienia

Uczniowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrot pieniędzy dla Kursów i Korepetycji, które:

a) zostały już zrealizowane lub Szkolenie rozpoczęło się;

b) data i czas zostały indywidualnie uzgodnione pomiędzy Uczniem, a Nauczycielem;

2. W przypadku zakupu Szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć w ramach zakupionego Szkolenia Uczeń, uczestnicząc w zajęciach zgadza się tym samym na rozpoczęcie świadczenia z pominięciem 14-dniowego okresu na odstąpienie od Umowy.

3. Uczeń nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od Szkolenia uzależnionego od liczby uczestników w terminie późniejszym, niż na 48 h przed godziną rozpoczęcia Szkolenia.

4. W ciągu 14 dni od zakupu, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, zawiadamiając o tym drugą ze stron oraz Edoozone poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany jako kontaktowy. Oświadczenie powinno zawierać oznaczenie Kursu lub Korepetycji, od których uprawniony odstępuje.

5. O ile zwrot jest możliwy, zwrot płatności dla Ucznia jest dokonywany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, drogą elektroniczną przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczeń do zakupu Kursu lub Korepetycji.

6. Zarówno Edoozone lub Edukator ma prawo wypowiedzieć Umowę, wskazując ważną przyczynę. W tym celu niezwłocznie pisemnie poinformuje Użytkownika o zaistniałym fakcie na adres e-mail, służący do kontaktu i zaproponuje zamianę na równoważną usługę lub zwrot pieniędzy. O ile Użytkownik nie zgodzi się na zamianę, Edukator zwróci do 7 dni od poinformowania Ucznia o rozwiązaniu Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące Szkolenia, którego dotyczy Umowa.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.04.2021 r. i obowiązuje do czasu jego odwołania lub zmiany.

2. Edoozone zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w szczególności w sytuacji wprowadzenia nowych lub zmiany istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Edoozone na podstawie niniejszego Regulaminu, a także zaleceń i decyzji organów administracji publicznej, zmiany produktów i usług do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływających na postanowienia niniejszego Regulaminu, zmiany produktów i usług w związku ze zmianami wprowadzanymi w funkcjonującym systemie informatycznym, rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności istniejących produktów i usług wpływających na postanowienia niniejszego Regulaminu, rezygnacji z prowadzenia niektórych produktów i usług.

3. Edoozone informuje Użytkownika o zmianach niniejszego regulaminu na 14 dni przed datą ich wejścia w życie w formie elektronicznej za pośrednictwem komunikatu bezpośredniego po zalogowaniu się Użytkownika na swoje konto na stronie internetowej www.Edoozone.pl, lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej przez Edoozone na adres e-mail Użytkownika zarejestrowany w systemie. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Edoozone, wiążą Użytkownika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

4. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Platformy. W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i braku akceptacji Regulaminu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Administratora serwisu pod adresem mailowym: kontakt@edoozone.pl

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).

6. W przypadku sporu, wynikającego z realizacji świadczeń przez Edoozone, strony zgadzają się w pierwszej kolejności przeprowadzić negocjacje w celu jego polubownego rozwiązania. Strony zobowiązane są negocjować w dobrej wierze. Jeżeli w terminie 14 dni Strony nie osiągną porozumienia, spór zostanie skierowany do mediacji, a ośrodek mediacyjny i osoba mediatora zostaną wybrane za zgodą wszystkich stron. Koszty związane z wszczęciem i prowadzeniem postępowania mediacyjnego (m.in. wynagrodzenie mediatora i jego wydatki) Strony będą ponosiły w częściach równych. Koszty dotyczące jedynie danej Strony każda ze stron ponosi za siebie. Jeżeli w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia mediacji Strony nie osiągną porozumienia ,spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.

7. Ewentualne spory, powstałe pomiędzy Edoozone a Użytkownikiem, będącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

8. Ewentualne spory, powstałe pomiędzy Użytkownikiem a Usługobiorcą, niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Edoozone.