Niniejszy Regulamin wraz z Regulaminem Edoozone określa prawa i obowiązki Użytkownika związane z korzystaniem przez niego z Platformy.

§ 1 Status Ucznia

1. Konto o statusie Uczeń może zostać założone wyłącznie przez osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, przy czym z wykupionych zajęć za pośrednictwem konta korzystać może każda osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, tj. małoletni, którym opiekun lub przedstawiciel ustawowy udostępnia link do Szkolenia. Celem uniknięcia sytuacji, że do zakupu Szkolenia dojdzie przez osobę nieuprawnioną link wysyłany jest dopiero po opłaceniu Ceny.

2. Z Platformy nie może korzystać osoba, która jest niepełnoletnia, a konta dla niej nie założył jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun. Osoba taka może jednak korzystać z zakupionych Szkoleń za pośrednictwem platformy zewnętrznej.

3. Status Ucznia nabywa się poprzez rejestrację na Platformie w zakładce „Zarejestruj się” oraz udzielenie wymaganych zgód.

4. Przy rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania: imienia i nazwiska, adresu mailowego, nicku, hasła.

5. Użytkownik, który posiada Konto o statusie Uczeń może założyć Konto o statusie Edukator po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Edukatora i pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Edoozone.

§ 2 Uprawnienia

Edoozone zapewnia Użytkownikom:

1. Dostęp do Platformy zrzeszającej społeczność Edukatorów i Uczniów;

2. Możliwość wyboru Szkoleń spośród szerokiej oferty dostępnej na Platformie;

3. Ułatwienie dostępu do Ofert Edukatorów, prowadzących Szkolenia;

4. Przejrzyste warunki współpracy;

5. Możliwość dołączenia do grupy Edoozone na profilu społecznościowym Facebook, która umożliwia kontaktowanie się z innymi Użytkownikami Platformy, wymianę doświadczeń, polecenie zajęć lub Edukatorów;

6. Wystawienie opinii na temat Szkoleń i Edukatorów.

§ 3 Umowa

1. Oferta zamieszczana przez Edukatora jest ofertą w rozumieniu art. 66 k.c. i jej przyjęcie przez Ucznia oraz opłacenie równoznaczne jest z zawarciem Umowy.

2. Uczeń po wybraniu Oferty Kursu lub Korepetycji zamieszczonej przez Edukatora otrzymuje maila Zamawiającego z informacją o konieczności opłacenia zamówienia z danymi do przelewu.

3. Po opłaceniu Uczeń otrzymuje Zaproszenie na wybrane Szkolenie.

4. Udział w Kursie lub Korepetycjach jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Ucznia.

5. Opuszczenie Szkolenia przez Ucznia nie uprawnia go do żądania zwrotu dokonanej płatności.

§ 4 Warunki finansowe

1. Utrzymywanie konta Ucznia na Edoozone jest darmowe.

2. Oferta cenowa za zajęcia jest ustalana przez samego Edukatora.

3. Uczeń dokonuje płatności bezpośrednio na rachunek bankowy Edukatora, podając w tytule przelewu Nick używany na Edoozone.

4. Edukator sprawuje pełną kontrolę nad ceną zajęć, ilością uczestników, jakością zajęć.

§ 5 Obowiązki Użytkownika

1. Przestrzeganie Regulaminu Ogólnego i Regulaminu Użytkownika.

2. Zapewnienie środków technicznych wskazanych uprzednio przez Edukatora, a niezbędnych do Uczestnictwa w Szkoleniach.

3. Zabrania się kontaktów z Edukatorami poza Platformą, zawierania Umów z Edukatorami z pominięciem Platformy.

4. Zgłaszanie błędów i/lub naruszeń Regulaminu przez innych Użytkowników Platformy.

§ 6 Utrata statusu Ucznia

1. Uczeń utraci swój status i Edoozone zablokuje tymczasowo lub trwale usunie jego Konto Użytkownika, gdy Uczeń narusza postanowienia Regulaminu Ogólnego i Regulaminu Użytkownika.

§ 7 Odpowiedzialność

1.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

a) zabezpieczenie hasła do profilu przed dostępem osób niepowołanych;

b) udostępniania osobom niepowołanym linków do Szkoleń;

c) dokonywane za pośrednictwem konta operacje;

d) dokonany wybór Kursu lub Korepetycji;

e) naruszenie praw autorskich osób trzecich w zakresie wykorzystywanych i prezentowanych przez Edoozone i Edukatorów treści;

f) wykonanie Umowy zawartej z Edukatorem,

g) udział w Szkoleniach;

h) opłacenie Szkoleń;

i) naruszenie postanowień Regulaminu Ogólnego i Regulaminu Użytkownika.

2. Edoozone jako pośrednik nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Edukatorem, a Uczniem i nie ponosi odpowiedzialności za jej wykonanie, ani niewykonanie przez żadną z jej stron.

§ 8 RODO

Edoozone przetwarza dane osobowe na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem edoozone.pl/polityka-prywatnosci.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Aby zostać Uczniem konieczne jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu dla Użytkownika oraz Regulaminu Edoozone w całości. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna jednak nie zaakceptowanie jego postanowień jest równoznaczne z brakiem możliwości utworzenia Konta Użytkownika, a co za tym idzie – brakiem możliwości korzystania z zamieszczanych na Platformie ofert. Założenie Konta Użytkownika jest zatem równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.04.2021 r. i obowiązuje do czasu jego odwołania lub zmiany.

3. Edoozone zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w szczególności w sytuacji wprowadzenia nowych lub zmiany istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dotyczących usług świadczonych przez Edoozone na podstawie niniejszego Regulaminu, a także zaleceń i decyzji organów administracji publicznej, zmiany produktów i usług do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływających na postanowienia niniejszego Regulaminu, zmiany produktów i usług w związku ze zmianami wprowadzanymi w funkcjonującym systemie informatycznym, rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności istniejących produktów i usług wpływających na postanowienia niniejszego Regulaminu, rezygnacji z prowadzenia niektórych produktów i usług.